طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

ارامنه و صنعت نفت
در گفتگوی تاریخ شفاهی با 'امیل سوازیان'

داستان آشنایی با"امیل"همشهری مهربان ارمنی که نزدیک به نیم قرن است از ایران و مسجد سلیمان دور است،