طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

ششمین روز ثبت نام کاندیداهای شورای شهر
آخرین آمار از داوطلبان شرکت در انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان ,بخش مرکزی,عنبر و گلگیر در پایان روز ششم مهلت ثبت نام

در مجموع شش روز نام نویسی از کاندیداها تاکنون 106نفر برای انتخابات شورای شهر مسجدسلیمان اعلام کاندیداتوری کرده اند.