طراحی سایت و برنامه نویسیطراحی حرفه ای سایت و برنامه نویسی - هاشم زاده

رئیس شورای کارگری سیمان کارون:
مدیران سیمان کارون به تعهدات خود در مصوبات گذشته عمل نکرده و پرسنل نسبت به آنها بی اعتماد شده اند

کاظمی تصریح کرد:پرسنل سیمان کارون از 4 ماه تا یکسال عقب ماندگی حقوق و از یک ماه تا سه ماه هم پرداخت حق بیمه از کارخانه طلب دارند.