1399/12/16 17:41


133805
تاریخ انتشار: 1398/10/29 18:07
با پیگیری علی عسگر ظاهری
با پیگیری های مهندس ظاهری،چهار بند خاکی در شهرستان هفتکل احداث خواهد شد.
به گزارش آسماری، با تلاش های مهندس ظاهری مبلغ 14 میلیارد تومان معادل نصف اعتبارات منابع طبیعی استان برای ایجاد بندهای خاکی به شهرستان هفتکل اختصاص پیدا کرد.
 
 
 با پیگیری های مهندس ظاهری،چهار بند خاکی در شهرستان هفتکل احداث خواهد شد.
 
بند خاکی روستای پربیکس با اعتبار شش و نیم میلیارد تومان در شهریور ماه با حضور مهندس ظاهری عملیات اجرایی آن آغاز شد.
 
همچنین سه بند خاکی در روستاهای مهسنبلی،سی مایلی و دیمه درب با اعتبار هفت و نیم میلیارد تومان طی ماههای ینده احداث خواهند شد.